Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole

14
4129

100_1052 (1)24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego

1.

Uzasadniając postanowienie Daniel Strzelecki zauważył m.in.:

Sąd zgodnie z art. 433 § 1  kpk rozpoznał sprawę w granicach środka odwoławczego i na zarzutach opisanych w zażaleniu sąd skoncentrował się. A w tym kontekście (…) Bogusław Biedrzyński w istocie nie odniósł się do kwestii mającej w sprawie fundamentalne znaczenie,  a mianowicie do zgodności wydanej przez biegłego Jerzego Karpińskiego opinii –  operatu szacunkowego (…)z odnośnymi unormowaniami, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września  2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Krótko mówiąc, żeby nie odczytywać tego, bo nie o to chodzi, z żadnych przepisów, które dotyczą sposobu prowadzenia wyceny nieruchomości nie wynika obowiązek przeprowadzania oględzin przez rzeczoznawcę majątkowego nieruchomości, które są wykorzystywane do porównania. A skoro tak, no to te zarzuty, które były formułowane tutaj głównie właśnie dotyczące tego, że biegły nie sporządził oględzin (…) nie mogą mieć znaczenia dla rozstrzygnięcia merytorycznego w tej sprawie.

(..) skoro biegły nie miał obowiązku dokonywania oględzin tych nieruchomości, bo żaden przepis na niego takiego obowiązku nie nakłada, to nie można biegłemu stawiać zarzutu, że wskazując do porównania określone nieruchomości postąpił niezgodnie z obowiązującymi przepisami(…) zatem bezprawnie. I w tym przypadku faktycznie tak było. Jeżeli biegły faktycznie dopuścił się zaniedbania, nierzetelnie  sporządzonej opinii, była ona merytorycznie nietrafna, to oczywiście należało ją podważać w drodze postępowania cywilnego, formułując określone zarzuty. Natomiast to oczywiście nie oznaczało, iż doszło do realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego z art. 233 § 4 kk (…). I to spostrzeżenie implikowało kolejne spostrzeżenie, że w okolicznościach tej sprawy nie sposób wywodzić w sposób odpowiedzialny, że Karpiński Jerzy uchybił ciążącym na nim obowiązkom zapoznania się zapoznania się ze stanem technicznym nieruchomości, które zostały wykorzystane do porównania.

2.

Przypomnijmy artykuł, na który tak chętnie powołuje się sędzia Daniel Strzelecki.

Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 §  4 KK).

Opinię biegłego (rzeczoznawcy) można uznać za fałszywą wtedy, gdy:

1) będzie wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy; 2) będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym;

3) będzie oparta na przyjętej wyraźnie błędnej metodzie (por. B. Kunicka-Michalska, w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny, t. II, 2010, passim). Jednak również w tym wypadku stwierdza się trafnie, iż: odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 4 KK nie zależy od tego, czy fałszywe ustalenie faktyczne zawarte w opinii mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (wyr. SN z 9.4.2008 r., IV KK 501/07, OSN wSK 2008, Nr 1, poz. 853 ).

Jest również rzeczą oczywistą, że odpowiedzialność karna tym bardziej nie jest zależna od tego, czy strona postępowania cywilnego podważy (skutecznie bądź nie) taką opinię w procesie cywilnym.

Sędzia Sądu Rejonowego Daniel Strzelecki najwidoczniej jest jednak innego zdania.

3.

TRZEBIEN (84)Powstaje kolejne pytanie – czy w/w sędzia właściwie zastosował prawo??

Otóż powołany przez niego art. 433 § 1 KPK znajduje się w dziale IX Kodeksu Postępowania Karnego i dotyczy postępowania odwoławczego. Zgodnie z art. 425 KPK postępowanie jest dwuinstancyjne. Przepis ten ma zastosowanie jedynie do… wyroków sądowych! Pełni funkcję gwarancyjną – istotne jest, że związaniu art. 433 § 1 KPK nie podlega apelacja wniesiona na korzyść oskarżonego!

Tymczasem postanowienie zostało wydane w oparciu o art. 330 § 1 KPK.

A więc w postępowaniu przygotowawczym (Dział VII)!

To są dwie zupełnie różne instytucje procesowe.

Trzeba pamiętać, że udział sądu w postępowaniu przygotowawczym realizowany jest w dwóch podstawowych formach. Pierwsza polega na bezpośrednim podejmowaniu czynności w toku postępowania przygotowawczego, druga zaś na orzekaniu w trybie odwoławczym w przypadku wniesienia zażalenia na decyzje lub czynności organów powołanych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. S. Stachowiak, ([w:] Marszał, Stachowiak, Zgryzek, Proces, s. 464) wymienia trzy płaszczyzny ingerencji sądu w postępowanie przygotowawcze: kontrolę czynności organów prowadzących postępowanie przygotowawcze, podejmowanie określonych czynności procesowych zastrzeżonych dla sądu i niemających charakteru decyzji procesowych oraz podejmowanie określonych decyzji procesowych, które są wynikiem uprzedniej kontroli i oceny działań podjętych w postępowaniu przygotowawczym pod względem prawnym i merytorycznym, podlegających dalszej kontroli instancyjnej (Legalis).

Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?

A może po raz kolejny okazało się, że nasze prawo jest o przysłowiowy kant potrząść i uniemożliwia dojście do prawdy?

Zdaniem piszącego art. 433 § 1 KPK nie ma zastosowania w przypadku rozpatrywania zażalenia na postanowienie prokuratora umarzającego postępowanie karne.

Szczególnie w fazie in rem, tj. prowadzonego w sprawie bez postawienia komukolwiek zarzutów.

Bo trzeba pamiętać, że zgodnie z art. 2 § 2 KPK podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.

Tymczasem wg Daniela Strzeleckiego podstawa rozstrzygnięcia w tym konkretnym przypadku zależeć ma tylko i wyłącznie od biegłości prawnejBogusława Biedrzyńskiego i jego prawnika.

W konfrontacji z wyraźnym sformułowaniem Sądu Apelacyjnego w Lublinie:

uwolnienie oskarżonego od odpowiedzialności karnej, mimo spełnienia tych przesłanek wskazanych w prawie karnym materialnym i procesowym, jest sprzeczne z zasadami legalizmu, narusza społeczne poczucie sprawiedliwości, podważa zaufanie społeczeństwa do pracy organów wymiaru sprawiedliwości (11.grudnia 1997 r., II AKA 155/97) taka argumentacja jest po prostu kpiną.

Bo choć Jerzy Karpiński oskarżonym (a wcześniej podejrzanym) nie jest, schowanie pod dywan sprawy i niedopuszczenie do prawomocnego skazania bądź też uwolnienia od podejrzeń biegłego sądowego powoduje jedynie wzrastanie nieufności opinii społecznej, co do rzeczywistych motywów takiego wyrokowania.

Nie tylko ja chciałbym usłyszeć, że jeśli zarzuty wobec Karpińskiego nie potwierdziły się to dlatego, że były uprzednio zbadane zgodnie z zaleceniem tego samego sądu (sędzia Paweł Wyrzykowski dnia 11 lipca 2013 r.).

Niestety, w zamian słyszę, że zażalenie było źle sformułowane, a zalecenia sądu sprzed ponad pół roku nieistotne dla sprawy! I tylko z przyczyn uznanych przez sędziego za formalnie ważne sprawa ponownie trafia pod dywan!

Czy zatem można dziwić się społeczeństwu, że wiara w korupcję w wymiarze sprawiedliwości jest aż tak rozpowszechniona?

Nie twierdzę, że to akurat postanowienie jest wynikiem działań pozamerytorycznych.

Ale bezspornie wrażenie, jakie wywiera ono na społeczeństwie trudno zaliczyć do pozytywnych.

4.

Dom za 223 600 ,-zl Wyceniony przez Jerzego karpinskiego (27)Czy sędzia Daniel Strzelecki przez przypadek nie odkrył kart w uzasadnieniu postanowienia z dnia 24 lutego 2014 roku?

Na zakończenie obszernego wywodu, uzasadniającego postanowienie, zarzucił Bogdanowi Biedrzyńskiemu… nielojalność!

Dokładnie – nielojalność wobec dowodów zgromadzonych w sprawie cywilnej, cokolwiek może to oznaczać.

Zdaniem, co prawda, jak zastrzegł, poza procesowym, sędziego Strzeleckiego, celem Bogdana Biedrzyńskiego nie jest wyjaśnienie tej spraw, ale uczynienie jak największej dolegliwości temu biegłemu. To osłabia pańską argumentację, spłyca ją i powoduje, że to ostrze argumentów, które są podnoszone w tej sprawie, nie jest już tak, nie jest już tak, yyyyy, nie jest tak silne i nie powoduje konsekwencji. To wszystko.

Czy to jest prawdziwy powód kolejnego umorzenia?

Bo zamiast z pokorą znosić „opinię”, w której kilkunastoletni dom wyposażony we wszelkie wygody został porównany do dziewiętnastowiecznych ruder (ba, raz nawet do ugoru, bo dom tam już nie stał!) i osiągnął cenę o połowę mniejszego mieszkania w bloku Biedrzyński pozwolił sobie na informowanie opinii publicznej o niewątpliwych zdolnościach pana biegłego z Jeleniej Góry.

I choć sąd sam nazywa opinię nierzetelną, obarczoną zaniedbaniami, to przecież nie uchodzi, by publicznie podważać lokalny „autorytet”.,m Szczególnie taki, którego opinie można znaleźć w aktach wielu spraw zalegających w archiwum Sądu Rejonowego w Bolesławcu. Oraz toczących się na wokandach.

5.

Czy sprawa Jerzego Karpińskiego powoli stała się „okopami Świętej Trójcy” dolnośląskiej Temidy?

Słowa, które padły 24 lutego zdają się na to wskazywać.

Może pora więc, żeby sprawą prócz mediów zainteresowały się powołane do tego organy?

Oczywiście spoza Dolnego Śląska…

Humpty Dumpty i Mirosław Rój Sarnecki

Biegły porównywał posiadłość do widocznych na zdjęciach ruder.

Dom porownany przez bieglego (3)

 

14 Komentarze

 1. Nie jest to tak prosto, że sędzia biegłemu oka nie wykole z założenia. Wszystko zależy od kontekstu i poziomu sędziów oraz innych biegłych. To cała historia. Piszę od tym sporo, bo jestem i biegłym i dotyka mnie nieprofesjonalizm sądowy. M. in. dobry biegły może być źle potraktowany z powodu potraktowania złych biegłych jajko dobrych przez nieprofesjonalnych sędziów. Córkę utraciłem (a ona mnie) dzięki złym biegłym i złych zachowaniom sądów.

 2. Z tym, że sądy w Polsce generalnie działąją fatalnie. Mój znajomy sądy okresla terminem Środkowy Kaukaz.Sądy to pewnie najsłabszy element władzy w Polsce. Sądy wymagają reformy. Tylko jak ją przeprowadzić?, jakieś pomysły? Samo narzekanie nie wystarczy, trzeba jeszcze mieć pomysł jak uzdrowić sytuację, więc wysilajcie swoje komórki szare i inne…

  • Tak jest: sądy są do bani. Chodzi tu nie tyle o pomysł, co o kompetencje eksploatacyjne kierowników i wymianę wielu ludzi. To faktycznie przypadek czy proces jest dobry czy zły. Dobry biegły może załatwić złego bardzo często.

 3. http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu
  Biegły mnie oszukał .
  Czy jednorodzinny dom stojący na dużej, atrakcyjnej działce może w opinii dwóch rzeczoznawców różnić się wartością o prawie 100 procent? Może. Co może zrobić jego współwłaściciel, który uważa, że jedna z wycen jest zaniżona? Może próbować udowodnić, że biegły sporządził nierzetelny operat.
  http://www.nj24.pl/article/biegly-mnie-oszukal

 4. Biegły nie musi nic oglądać !
  Sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) biegłemu oka nie wykole !!!!!!!!!!
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Żadne przepisy nie nakładają na biegłego obowiązku osobistego dokonania oględzin wszystkich nieruchomości, które wykorzystał do porównania i ustalenia wartości budynku – argumentował sąd i utrzymał w mocy decyzję bolesławieckiej prokuratury, która umorzyła postępowanie w sprawie złożenia przez biegłego fałszywej opinii.
  http://www.nj24.pl/article/biegly-nie-musi-nic-ogladac

 5. http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu
  Biegly sadowy z Jeleniej Gory ” Oszust ” ; Prokurator niedoluczony sebastjan wozniak z Boleslawca ; sedzia nie znajacy kodeksu “daniel strzelecki z Boleslawca.
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna !!!!!
  Sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) biegłemu oka nie wykole !!!!!!!!!!
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole?
  24 lutego 2014 roku sędzia Daniel Strzelecki (Sąd Rejonowy w Bolesławcu) oddalił skargę Bogusława Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratora rejonowego w Bolesławcu umarzające postępowanie w sprawie biegłego sądowego Jerzego Karpińskiego.
  Czy Daniel Strzelecki celowo dokonał pomieszania przepisów?

  A może po raz kolejny okazało się, że nasze prawo jest o przysłowiowy kant potrzaść i uniemożliwia dojście do prawdy?Czy sprawa Jerzego Karpińskiego powoli stała się „okopami Świętej Trójcy” dolnośląskiej Temidy?

  Słowa, które padły 24 lutego zdają się na to wskazywać.

  Może pora więc, żeby sprawą prócz mediów zainteresowały się powołane do tego organy?

  Oczywiście spoza Dolnego Śląska…
  PS. Wypowiedzi sędziego Daniela Strzeleckiego za nagraniem TV. Przypomnijmy artykuł, na który tak chętnie powołuje się sędzia Daniel Strzelecki.

  Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 233 § 4 KK).

  Opinię biegłego (rzeczoznawcy) można uznać za fałszywą wtedy, gdy:

  1) będzie wyraźnie sprzeczna z aktualnym stanem wiedzy w dziedzinie, której opinia dotyczy; 2) będzie wyraźnie sprzeczna z rzeczywistym stanem faktycznym;

  3) będzie oparta na przyjętej wyraźnie błędnej metodzie (por. B. Kunicka-Michalska, w: A. Wąsek (red.), Kodeks karny, t. II, 2010, passim). Jednak również w tym wypadku stwierdza się trafnie, iż: odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 4 KK nie zależy od tego, czy fałszywe ustalenie faktyczne zawarte w opinii mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (wyr. SN z 9.4.2008 r., IV KK 501/07, OSNwSK 2008, Nr 1, poz. 853 ).

  Jest również rzeczą oczywistą, że odpowiedzialność karna tym bardziej nie jest zależna od tego, czy strona postępowania cywilnego podważy (skutecznie bądź nie) taką opinię w procesie cywilnym.

  Sędzia Sądu Rejonowego Daniel Strzelecki najwidoczniej jest jednak innego zdania.
  http://youtu.be/cvqoUiAao6w

  http://youtu.be/ioWGzIxp02s

  http://youtu.be/Wu9erTINCfA

  http://youtu.be/mu5eyUMpSe0

 6. Dotyczy ” SKORUMPOWANEGO OSZUSTA bieglego sadowego z Jeleniej Gory “jerzego karpinskiego ” ! Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KON BUD JERZY KARPIŃSKI
  Status Podmiot aktywny
  Adres rejestrowy ul. Szafirowa 13
  58-560 Jelenia Góra, dolnośląskie
  Jerzy Karpiński
  Miasto: Jelenia Góra
  tel. (75) 767-64-35
  tel. kom. 604-21-88-90
  [email protected]
  http://youtu.be/iiv7Teeg_sM

  Art. 233 § 4 kodeksu karnego: Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  http://3obieg.pl/omerta-alla-polacca

  http://www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-bud-jerzy-karpi%C5%84ski-jelenia-g%C3%B3ra?select=1h0yJ69Fk7BevMc5gqG75g#PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA
  http://ocenyfirm.com/biz/karpinski-jerzy-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-kon-bud-jerzy-karpinski-jelenia-gora,220675

 7. Sędzia SR z Bolesławca Daniel Strzelecki “wszechmogący”
  https://www.youtube.com/watch?v=HQtaH4snr4g
  https://www.youtube.com/channel/UCzh84cYEyX2Qz78m2f7FtGQ
  https://www.youtube.com/watch?v=zQVqnXXOSKE
  https://www.youtube.com/watch?v=HQtaH4snr4g
  Strona poświęcona aktualnościom/mediom
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: sędzia biegłemu oka nie wykole !
  Polska Rzeczpospolita Korupcyjna: postępowanie karne obrzędowe?
  To prawdopodobnie pierwsze tego typu zdarzenie w Polsce. Pokrzywdzony zaprasza na posiedzenie sądu, na którym będzie rozpatrywane zażalenie na postanowienie prokuratora umarzające dochodzenie!
  Opisywany już tutaj Bogdan Biedrzyński zaprasza na posiedzenie Sądu Rejonowego w Bolesławcu (ul. Sądowa 1) prokuratora Sebastiana Woźniaka:
  Königsbrunn 21. 02 .2014
  Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu ul. Bolesława Chrobrego 5
  Czyn zabroniony.
  sygn. akt Prokuratury: 2 Ds. 674/13
  Pan prokurator Sebastian Woźniak.
  W związku z dużym zainteresowaniem mediów moją sprawą, uprzejmie zapraszam pana Sebastiana Woźniaka na posiedzenie
  Dotyczy ” SKORUMPOWANEGO OSZUSTA bieglego sadowego z Jeleniej Gory “jerzego karpinskiego ” ! Firma PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KON BUD JERZY KARPIŃSKI
  Status Podmiot aktywny
  Adres rejestrowy ul. Szafirowa 13
  58-560 Jelenia Góra, dolnośląskie
  Jerzy Karpiński
  Miasto: Jelenia Góra
  tel. (75) 767-64-35
  tel. kom. 604-21-88-90
  [email protected]
  3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-postepowanie-karne-obrzedowe
  http://ocenyfirm.com/biz/karpinski-jerzy-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-kon-bud-jerzy-karpinski-jelenia-gora,220675
  http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole
  http://www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-bud-jerzy-karpi%C5%84ski-jelenia-g%C3%B3ra?select=PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA#PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA
  http://www.dodajoszusta.com/forum/watek/id/31110/
  http://progressforpoland.com/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/
  http://parezja.pl/nieuczciwy-biegly-jeleniej-gory/
  http://3obieg.pl/omerta-alla-polacca
  http://kronikanarodowa.pl/index.php?option=com_content.
  .http://3obieg.pl/biegly-zly
  http://3obieg.pl/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-postepowanie-karne-obrzedowe
  http://fundacja.lexnostra.pl/…/205-biegly-rzeczoznawca…
  http://dziennikpolski.com.pl/uncategorized/polska-rzeczpospolita-korupcyjna-sedzia-bieglemu-oka-nie-wykole/
  http://3obieg.pl/omerta-alla-polacca

 8. PRZEBIEGŁY JAK BIEGŁY
  Zanim Boguslaw Jan Biedrzyński z Dolnego Śląska się rozwiódł, wybudował dom.
  -Z najlepszych materiałów, przecież miałem tam mieszkać do końca życia- ciurkiem wymienia nazwy. Chałupa stoi pod Bolesławcem na wielkiej działce ze starymi drzewami. Biegła oszacowała wartość nieruchomość na 347 tys. zł.
  -Stanowczo za dużo- stwierdziła kobieta, która zamierzała męża spłacić.
  -Przecież na posesji jest słup, a to zmniejsza wartość nieruchomości- podniosła.
  -Tam żadnego słupa nie ma- zdumiał się Biedrzyński.
  Sąd Rejonowy w Bolesławcu wyznaczył nowego biegłego, Jerzego Karpinskiego z Jeleniej Gory
  który uznał, że tak czy siak chałupa jest warta dużo mniej, niż stwierdził pierwszy biegły, bo jedynie 212 tys. 700 zł.
  Protesty Biedrzyńskiego spowodowały, że sąd w Jeleniej Górze kazał sporządzić opinię uzupełniającą. Nieruchomość podrożała o parę groszy. Za to operat zyskał na wiarygodności, że ho.
  Biegły pofatygował się do kilkunastu podobnych budynków, które niedawno zmieniły właściciela.
  – Poszły za porównywalne pieniądze, więc taka jest cena rynkowa nowych domów w tej części Polski- ustalił. Sąd kupił argumentację, wyrok się uprawomocnił, Biedrzyński dostał za dorobek życia 110 tys. zł z grosikami i musiał zapłacić biegłemu za jego trud 1200 zł.
  -Jeśli za cenę mieszkania w rozpadającym się familioku pod Katowicami można kupić na Dolnym Śląsku willę z widokiem na góry, trafiłem na złotą żyłę- pomyślał.
  Wynajął detektywa.
  -Sprawdź nieruchomości, do których biegły porównał mój dom- polecił.
  -To jest lipa- rozwiał złudzenia detektyw.
  –9 domów, na które powołuje się biegły zupełnie nie przypomina pańskiego.
  Jest tam dom w budowie, bliźniak, chałupa do remontu z 1846r., budynek formalnie nie będący mieszkalnym, pole łopianu…
  On w ogóle nie oglądał nieruchomości, na które się powołał!- ocenił.
  –Dom z Kraśnika jest najbardziej podobny, biegły twierdzi, że poszedł za 220 tysięcy- wskazał.
  Biedrzyński skontaktował się z właścicielem.
  –Ależ skąd, za dom zapłaciłem 390 tysięcy- odpowiedział na piśmie.
  Biedrzyńskiego wynajął trzech nowych biegłych.
  -Pana dom jest wart:
  -390 – wyliczył pierwszy.
  -420 tysięcy- ustalił drugi.
  -430 tys. zł- stwierdził trzeci.
  -Zostałem zrobiony na 100 tys. zł- policzył Biedrzyński i poszedł do prokuratury.
  Nie uzyskał nic. –Tu nie ma przestępstwa- usłyszał.
  Sąd Rejonowy w Bolesławcu oddalając skargę Biedrzyńskiego na postanowienie prokuratury wyłuszczył, że oczekiwania, które mamy wobec biegłych drastycznie różnią się od obowiązującego stanu prawnego.
  Obywatele przywiązują się nadmiernie do art. 233 par. 4 KK, który pozwala przedstawiającego fałszywą biegłego opinię posadzić na 3 lata.
  -O, jest paragraf!- cieszą się i lecą do prokuratora.
  Nie zastanawiają się, co znaczy „opinia fałszywa”. Kombinują, że wystarczy, jak jest nieprawdziwa.
  A to błąd. Biegły może w majestacie prawa uznać, że czarne jest białe.
  Ma taką a nie inną wiedzę oraz doświadczenie życiowe. Nikt nie ukaże go za to, że wiedza jest niewystarczająca. A także za niechlujstwo i zaniechania.
  „Z żadnych przepisów, które dotyczą sposobu prowadzenia wyceny nieruchomości nie wynika obowiązek przeprowadzania oględzin nieruchomości, które są wykorzystywane do porównania”- skwitował obowiązujący stan prawny sędzia Daniel Strzelecki z Boleslawca , powołując się na ustawę o gospodarce nieruchomościami oraz stosowne rozporządzenie Rady Ministrów. http://youtu.be/iiv7Teeg_sM
  http://www.yelp.pl/biz_photos/przedsi%C4%99biorstwo-wielobran%C5%BCowe-kon-bud-jerzy-karpi%C5%84ski-jelenia-g%C3%B3ra?select=1h0yJ69Fk7BevMc5gqG75g#PHevcvxX7OYrTEZGFE0DvA
  http://ocenyfirm.com/biz/karpinski-jerzy-przedsiebiorstwo-wielobranzowe-kon-bud-jerzy-karpinski-jelenia-gora,220675#photos
  http://www.aferyprawa.eu/Wyceny/Jelenia-Gora-Rzeczoznawca-Sadowy-Jerzy-Karpinski-dopuscil-sie-przestepstwa-przy-wydaniu

 9. rwy judaszowo bolszewickie mają sie dobrze w koloni pod tytułem Polsza rzecz pospolita żydów do dojenia goi 🙁 i tak juz od 100 lat rwy polskojęzyczne okradają polaków !!!! ILE JESZCZE TE BOLSZEWICKIE RWY BEDĄ NAS OKRADAĆ?!!!!!!!!!!

Comments are closed.