OŚWIADCZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA „AKCJA DLA POLSKI” W SPRAWIE MINISTRA CZUMY

0
594

Przyjęta jednomyślnie przez uczestników zebrania założycielskiego Stowarzyszenia „Akcja dla Polski” Deklaracja Programowa jednoznacznie określa cele i zadania tego stowarzyszenia w brzmieniu następującym: „Stowarzyszenie „Akcja dla Polski” powołane zostaje przez grupę działaczy polonijnych w celu organizacyjnego skupienia osób o różnych poglądach, uznających demokrację za najwyższą wartość i widzących potrzebę wspierania władz polskich, wybranych większością społeczeństwa polskiego w drodze wolnych wyborów roku 2007, we wszystkich ich poczynaniach, które służą dobru Polski i jej obywateli…”

Zgodnie z tą Deklaracją uważamy za swój obowiązek odnieść się do sprawy powołania przez rząd polski na stanowisko ministra sprawiedliwości osoby dobrze znanej nam z działalności w Chicago – Pana Andrzeja Czumę. Już w dniu ogłoszenia tej kandydatury na tak odpowiedzialne stanowisko w rządzie RP, przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Polski”, przebywający w tym czasie w Warszawie, wyrazili wobec odpowiednich czynników zastrzeżenia odnośnie tego kandydata. Obecnie, wobec faktu formalnego sprawowania funkcji ministra sprawiedliwości przez Pana Andrzeja Czumę, a jednocześnie napływania do zarządu Stowarzyszenia „Akcja dla Polski” oraz portalu internetowego www.progressforpoland.com dziesiątków udokumentowanych informacji o jego działaniach niezgodnych z prawem i przyjętymi ogólnie zasadami współżycia społecznego, dokonywanych w pracy społecznej i zawodowej w Chicago – naszą powinnością jest złożenie publicznego oświadczenia, iż uznajemy, że Pan Andrzej Czuma – ze względu na kompromitującą go przeszłość z okresu pobytu w USA – nie powinien dalej zajmować stanowiska ministra sprawiedliwości i apelujemy do premiera rządu RP o jego dymisję. Podkreślamy, że oświadczenie to nie jest jakimkolwiek aktem wrogim wobec Pana Andrzeja Czumy, a jedynie spełnieniem naszych zobowiązań zawartych w Deklaracji Programowej Stowarzyszenia „Akcja dla Polski”. Dodajmy – dla dobra Polski i jej obywateli. Za zarząd Stowarzyszenia „Akcja dla Polski”

 

Bruno Kruszelnicki – prezes

Andrzej M. Trzos – sekretarz