Barbara Dolniak: Jak PiS reformuje (deformuje) wymiar sprawiedliwości

0
484
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Warto jeszcze raz spojrzeć na wydarzenia oczyma Barbary Dolniak – posłanki Nowoczesnej, wicemarszałka Sejmu, ale także sędzi.

Oto jak minister sprawiedliwości chce wpływać na sądy w swoim projekcie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych:

– Po pierwsze, pozbawienie dyrektora statusu organu sądu i przekazanie wszystkich kompetencji dyrektorowi podległemu ministrowi sprawiedliwości prowadzi w rzeczywistości do utraty przez sądy niezależności finansowej. Narusza to zasadę niezależności sądów od innych władz, a więc art. 178 Konstytucji.

– Po drugie, proponowana zmiana przewidująca, że dyrektor traci status organu wiąże się z pozbawieniem samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

– Po trzecie, powoływanie dyrektorów bez konkursu narusza art. 60 Konstytucji, gdyż nie daje zgłaszającym się kandydatom możliwości uczestniczenia w transparentnym konkursie, a zależy tylko od uznaniowej decyzji Ministra, od której na dodatek nie ma żadnego odwołania.

– Po czwarte, odwołanie dyrektora bez żadnego uzasadnienia nie powinno mieć w ogóle miejsca. Odwołanie powinno wskazywać podstawy merytoryczne, tzn. być uzasadnione w sensie formalnym i materialnym. Już w 2013 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zgromadzenie ogólne sędziów apelacji i prezes sądu winni mieć znaczący wpływ na odwołanie dyrektora sądu.
– Po piąte, kolejna zmiana przewidująca, że żadna z czynności prezesa nieujęta w planie finansowym wymaga uprzedniej akceptacji dyrektora, zmierza do ograniczenia jego kompetencji i autorytetu wynikającego ze stosunku pracy, np. w zakresie motywowania pracowników do lepszej pracy.

– Po szóste, proponowana zmiana stwarza zagrożenie dla wywiązywania się przez sędziów z ustawowego obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych np. przez brak możliwości organizowania szkoleń bez zgody dyrektora, a tak naprawdę bez zgody Ministra.
– Po siódme, utrata przez dyrektora statusu organu sądu prowadzić będzie do utraty przez niego umocowania do reprezentowania sądu przed sądem pracy w przypadku sporu z pracownikami sądowymi.

Prowadzi to do zagrożenia w podziale kompetencji i odpowiedzialności, np. w sprawie, w której prezes sądu będzie reprezentował sąd w sporze z pracownikami w sprawach, które należą do kompetencji dyrektora.

Na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości PiS znów pokazało po raz kolejny, że nie dąży do reformy wymiaru sprawiedliwości, ale do jego podporządkowania ministrowi sprawiedliwości. Wyrazem tego jest podporządkowanie dyrektora sądu nie prezesowi sądu, który kieruje sądem i za ten sąd odpowiada, ale wprost Ministrowi, który będzie bez konkursu powoływał i bez uzasadnienia odwoływał dyrektorów sądów.  Prezes sądu chcąc uzyskać jakiekolwiek finanse, będzie tak naprawdę musiał zapytać o to ministra sprawiedliwości, co jest wprost wpływaniem na władzę sądowniczą.
Wszyscy jesteśmy za reformą wymiaru sprawiedliwości, ale nie taką, która polega na podporządkowaniu go partii rządzącej.  Nie można też przez pojedyncze przypadki dokonywać oceny całego środowiska, gdyż w ten sposób podważa się autorytet wielu osób, które rzetelnie wykonują swoje obowiązki.

Niezależność sądów od władzy wykonawczej to fundamentalna kwestia.
Minister sprawiedliwości powinien mieć tutaj szczególną rolę. Powinien dbać o sądy, o godne warunki pracy, chronić dobre imię sędziów, propagować kulturę prawną i konstytucyjną oraz razem z sędziami podejmować działania usprawniające wymiar sprawiedliwości. A co robi Minister? Szkaluje całe środowisko sędziowskie, żeby przejąć nad nim kontrolę.
Działając w obronie demokratycznego państwa prawa nie wolno się bać. W przeciwnym razie będziemy pozwalać rządzącym na tworzenie prawa, które wprost łamie Konstytucję. Dzisiaj PiS działa według ustalonego planu. Najpierw wyłączył Trybunał Konstytucyjny i uchwala ustawy niezgodne z Konstytucją. Teraz Trybunał nie orzeka, tak więc nie ma nawet kto tego zbadać.
O tym, że są wewnętrzne problemy w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego świadczy chociażby fakt, że ośmiu sędziów poprosiło o spotkanie z jego prezesem.

Polecam politykom PiS-u lekturę najnowszego wywiadu z pierwszą prezes Sądu Najwyższego, która jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie prawa. Ten wywiad to katechizm, jak należy rozumieć zasady demokratycznego państwa prawa.

BARBARA DOLNIAK, wicemarszałek Sejmu

(Na Temat)

Fot. Rafał Wodzicki: Budynek zakupiony na osobną siedzibę sądu okręgowego dla Warszawy wschodniej na Gocławiu wymaga wielkiej modernizacji. Czy uda się doprowadzić do porządku także nazwę „dla Warszawy Pragi”, pochodzącą z czasów gdy prawobrzeże miało być doczepką o nazwie Praga?

Skomentuj

Prosze wpisz komentarz!
Wpisz Imie: